Nastavenie Postfix s Gmail SMTP

Nedávno som musel riešiť relayhost pre Postfix nakoľko s localhostu mi PHP nechcel posielať mail.
Takže som postupoval podľa popisu na http://ubuntu-tutorials.com/2008/11/11/relaying-postfix-smtp-via-smtpgmailcom/, podrobnejší popis i s kompiláciou je na http://souptonuts.sourceforge.net/postfix_tutorial.html

sudo aptitude install postfix libsasl2 ca-certificate libsasl2-modules

Predtým som to mal spojazdnené s iným SMTP-čkom, ale to nejak nechcelo fungovať 😛
Do /etc/postfix/main.cf som pridal:

# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtp_tls_CAfile = /etc/postfix/cacert.pem
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_auth_only = yes
smtp_tls_security_level = may

smtpd_sasl_auth_enable = no
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous

myhostname = mike-laptop.neville.local
relayhost = [smtp.gmail.com]:587

Ďalej treba vytvoriť súbor /etc/postfix/sasl_passwd , kde bude meno a heslo pre GMail:

[smtp.gmail.com]:587 meno@gmail.com:heslo

Je dobré chmod-núť súbor, aby náhľad mal len root a následne vygenerujeme .db súbor, ktorý bude Postfix čítať:

sudo chmod 400 /etc/postfix/sasl_passwd
sudo postmap /etc/postfix/sasl_passwd

Nakoľko spojenie bude zabezpečené treba ešte vytvoriť certifikát:

cat /etc/ssl/certs/Thawte_Premium_Server_CA.pem | sudo tee -a /etc/postfix/cacert.pem

Ako posledné už len reštart Postfix, /etc/init.d/postfix restart a vyskúšať 🙂

Advertisements

Nastavenie Lenovo ThinkPad SL kláves

Klávesové skratky v Ubuntu 9.04

Pri prvom spustení vyzeralo, že funguje všetko, ale klávesy na regulovanie jasu a hlasitosti (Volume Up, Volume Down a Mute) nefungovali. Dôvod je, že SL séria ani nepatrí medzi ThinkPady, lebo má firmware IdeaPadov a tak nefunguje známy thinkpad_acpi kernel module, ktorý má práve spomínané klávesy sprístupniť. Našťastie tento problém som nemal sám a tak pán Alexandre Rostovtsev (tetronimo) vytvoril ešte neoficiálny kernel modul.

Modul je voľne dostupný na stiahnutie na stránke github.com/tetromino/lenovo-sl-laptop/tree/master

 

Ako postupovať

Po stiahnutí modulu:

  1. rozbaliť do adresára /usr/src

 

 • potom ísť do vypakovaného adresára a skompilovať modul s príkazom make all

 

 

 • po skompilovaní treba modul skopírovať medzi ostatné moduly s príkazom sudo cp lenovo-sl-laptop.ko /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/misc

 

 

 • treba rebuildnúť závislosti(dependencies) medzi modulmi sudo depmod

 

 

 • nakoľko thinkpad_acpi modul nejde, tak ho blacklistneme s editovaním súborusudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist

 

 

 • do súboru pridať riadokblacklist thinkpad-acpi

 

 

 • treba editovať súborsudo gedit /etc/init.d/hotkey-setup

 

 

 • pridať riadky za do_video echo 0 > /sys/module/video/parameters/brightness_switch_enabled a modprobe lenovo-sl-laptop

 

 

 • treba editovať súbor sudo gedit /etc/modprobe.d/lenovo-sl-laptop.conf a pridať riadok options lenovo-sl-laptop control_backlight=1

 

 

 • už len ostáva sudo /etc/init.d/hotkey-setup stop

 

sudo /etc/init.d/hotkey-setup start a skúsiť klávesy 😉

 

Návod je preklad zo stránky http://gianlucamagalotti.wordpress.com/2009/02/16/lenovo-thinkpad-sl-series-hotkeys/, kde nájdete ešte ako ‘hacknúť’ Fn+F8 (ultranav)

Subversion SVN repozitár

Čo je Subversion?

SVN je systém na správu verzií. Primárne sa používa na správu zdrojového kódu pri vývoji. Udržiava viacero verzií, hodí sa v prípade, že sa niečo pokazí a musíte sa vrátiť ku staršej verzii. Umožňuje aby viac ľudí naraz a vzdialene získalo najnovší zdrojový kód a prípadne, ak na to majú právo, nový kód pridávali. Subversion patrí medzi open source (voľne šíriteľný) softvér. Podrobnejšie info na http://decef.elf.stuba.sk/~db20077/subversion/.

Inštalácia potrebných aplikácií

Príklad funguje na Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex

Najprv nainštalujeme potrebné balíčky

apt-get install subversion libapache2-svn apache2

Ako nasledujúci krok je vytvorenie adresárov repos a conf

mkdir -p /var/svn/repos
mkdir /var/svn/conf

Pomocou svnadmin vytvoríme potrebnú štruktúru pre repozitár neville

svnadmin create /var/svn/repos/neville

Ako ďalšie treba vytvoriť už len potrebné súbory alebo importovať už začatý projekt. Importovanie projektu:

svn import /tmp/nevilleproject file:///var/svn/repos/neville

SVN pomocou Apache

Treba editovať /etc/apache2/sites-available/default a pridať nasledujúce riadky

DAV svn
SVNParentPath /var/svn/repos
#SSLRequireSSL
AuthType Basic
AuthName “SVN Repositories”
AuthUserFile /var/svn/repos/.htpasswd
Require valid-user
SVNIndexXSLT /svnindex.xsl

Súbor .htpasswd slúži na autentifikáciu. Vytvára sa pomocou htpasswd

htpasswd -c /var/svn/repos/.htpasswd meno_uzivatela

Parameter -c znamena, že chceme vytvoriť (create) súbor a meno_uzivatel je username, ktorého chceme pridať. Po odsúhlasení si bude ešte pýtať heslo.

Ako ďalšie nasleduje reštart Apache

/etc/init.d/apache2 restart

Pri zadaní http://localhost/repos/neville by sa prehľadávač mal pýtať na username a heslo zadané v .htpasswd
Adresa http://localhost/repos/neville slúži ako HTTP kanál(prístup cez sieť) k repozitáru

Ako na mod_rewrite v Ubuntu

Po úspešnej inštalácii Ubuntu a následne Apache mi nechcel fungovať s mod_rewrite. Hodil som to do Google a našiel http://snippets.dzone.com/posts/show/6206 Ako som sa pozrel do /etc/apache2/sites-available/default ďalej som už ani nemusel hľadať riešenie, lebo defaultne je rewrite vypnutý 😛 Kto to tušil? Postupoval som nasledovne:

1. Zapnutie modulu mod_rewirte s a2enmod (Apache2 ENable MODule)

sudo a2enmod rewrite

2.Aby modul prepisoval treba ho ešte povoliť v konfigurácii Apache nasledovne

sudo vi /etc/apache2/sites-available/default

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/

Options FollowSymLinks
AllowOverride All # Povoli rewrite

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All # Povoli rewrite
Order allow,deny
Allow from all

3. Už len reštart apache

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Interaktívnejšie vyhľadávanie vo Firefoxe

Ak vás znudilo hľadanie zvlášť na stránkach Google, Digg, Flickr, Google Map, Google Image, eBay, Amazon, Wikipedii a Youtube, tak vám príde Firefox Addon Ubiquity užitočný. Umožňuje vyhľadávať a hneď ukázať pár výsledkov.

Má v sebe integrované i zistenie počasia a to pomerne dobre, mne zobrazilo i Kolárovo.

Viac vám napovie samotné video a článok Make Ubiquity your ultimate Firefox commander.

Vlastné hľadanie vo Firefoxe

Firefox umožňuje nastaviť vlastné hľadania pomocou kľučových slov (keyword) pre jednotlivé hľadania, napríklad pre Google.sk mám gsk
Čiže, ak hľadám niečo a chcem výsledky zo slovenského Googla, tak kde sa píše adresa stránky (address bar) zadám gsk hľadaný reťazec
Firefox hľadaný reťazec submitne či POST-ne výraz ako, keby som ho sám do Googla napísal.

Ako tento keyword nastaviť

Fungovať by to malo s každým inputom, na ktorý treba kliknúť pravým tlačidlom a z ponuky vybrať “Add a Keyword for this Search…”

Potom už len treba veci pomenovať, hlavne zadať keyword (kľúčové slovo) , s ktorým sa na dané hľadanie odkazuje.

Toto isté je možné spraviť i pre hľadanie v blogoch či obrázkov s Google či hľadanie v databáze imdb.com